O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Edyta Szymczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 stycznia 2018r. o godz 8:30 w Sądzie Rejonowym w Turku przy ul. Legionów Polskich 4, w sali nr 21 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy. os. Wyzwolenia 17/29 przysługującego dłużnikowi Dykta Tomasz znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „TĘCZA” w Turku
Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest urządzona Księga Wieczysta.

Lokal mieszkalny o nr 29 zlokalizowany jest na II piętrze (III kondygnacja nadziemna) w I klatce bloku mieszkalnego na 17 przy os. Wyzwolenia w Turku. Składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 47,70m2. Lokal posiada balkon i wyposażony jest w instalacje tj. wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z cieplika miejskiego, elektryczną, oświetleniową i siły, domofon, gazową, wentylacji grawitacyjnej. Budynek w którym mieści się lokal położony jest w obrębie ewidencyjnym 0002 Turek B, na działce gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 1462 o pow. 0,6686 ha, należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w pozostałej części. Nieruchomość ta ujawniona jest w Księdze Wieczystej o nr KW KN1T/00035720/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Turku. Budynek ma dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu została oszacowana na kwotę: 145.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 108.900,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w kwocie 14.520,00 zł + 2,00 zł tytułem kosztów przelewu bankowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacić na konto Kancelarii Komornika: 86 1020 2212 0000 5702 0352 8650 podając sygn. akt KM 135/17 i dokładny adres wpłacającego.
Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać przedmiotowy lokal mieszkalny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kancelarią.
Na trzy dni przed terminem licytacyjnym akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie można będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księgach wieczystych i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy