Zgodnie z art. 797 §1 kpc we wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wierzyciel zobowiązany jest wskazać świadczenie, które ma być spełnione  oraz dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale.

Zgodnie z art. 799 Kpc wniosek wierzyciela będzie umożliwiał prowadzenie egzekucji według wszystkich możliwych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości oraz tych składników majątkowych, do których stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości wymaga wyraźnego wniosku wierzyciela.

Tytułem wykonawczym stosownie do art. 776 kpc jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Wierzyciel, zamieszczając we wniosku egzekucyjnym takie dane dłużnika jak np. PESEL, NIP, REGON czy KRS a także dane dotyczące rachunków bankowych (z których dłużnik dokonywał wpłat), kontrahentów, miejsca pracy, samochodów oraz innych cennych ruchomości, znacząco przyśpiesza postępowanie egzekucyjne, zapobiegając w niektórych przypadkach bezskutecznej egzekucji.

Zgodnie z art. 801 Kpc jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

Wykaz majątku będzie składany przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Za brak złożenia wykazu majątku dłużnik może zostać ukarany grzywną w kwocie do 3.000,00 zł, bądź sąd na wniosek komornika doprowadzi dłużnika do siedziby kancelarii lub orzeknie o karze  aresztu na czas jednego miesiąca.

Wówczas, gdy wykaz majątku i wyjaśnienia dłużnika nie pozwolą na ustalenie majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, wierzyciel będzie mógł wystąpić do komornika z wnioskiem o poszukiwanie majątku (art. 801`1 Kpc).

Komornik poszukując majątku dłużnika korzysta z systemów informatycznych tj.:

• OGNIVO –  pozwalającego ustalić czy dłużnik widnieje jako klient spośród znacznej liczby banków,

•  CEPiK – pozwala ustalić czy dłużnik widnieje jako właściciel pojazdu mechanicznego,

• CBDKW (Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych – EKW) – pozwala ustalić czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości przy wskazaniu jego imienia i nazwiska lub numeru PESEL,

• PESELNet – pozwala ustalić aktualne dane adresowe dłużnika

Podstawą pracy komornika jest przede wszystkim praca w terenie i poszukiwanie innych składników majątku dłużnika w jego miejscu zamieszkania.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 804 kpc organ egzekucyjny nie bada zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Nie udziela porad prawnych a jedynie poucza strony postępowania występujące bez fachowego pełnomocnika o przysługujących im prawach.

 

Poniżej zostały umieszczone linki do wybranych aktów prawnych

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r postępowania cywilnego

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności
komorników